หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongkrod.go.th/org... 1.เข้าเว็บไซต์ อบต.หนองกรด
2.ปุ่มกดสีเขียวด้านบน ปุ่มที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน
3.กด โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongkrod.go.th/boa... https://www.nongkrod.go.th/sta... 1.เข้าเว็บไซต์ อบต.หนองกรด
2.ปุ่มกดสีเขียวด้านบน ปุ่มที่ 3 บุคลากร
3. กด ผู้บริหาร
4.กด หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongkrod.go.th/pro... https://www.nongkrod.go.th/pro... https://www.nongkrod.go.th/dnm... 1.เข้าเว็บไซต์ อบต.หนองกรด
2.ปุ่มกดสีเขียวด้านบน ปุ่มที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน
3.กด อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5