หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลหนองกรด  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)ตำบลหนองกรด  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  โดยนายฉลอง  จำนงค์    นายก อบต.หนองกรด เป็นประธาน นายบรรชา  ชื่นชาติ  กำนันตำบลหนองกรด เป็นประธาน ร่วม โดยมี  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านและผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำรวจ พระสงฆ์  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.ประชุม
เนื่องจากสภาพปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายดังนี้
         1.การแจ้งรายชื่อผู้เสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อ  รพ.สต.รับผิดชอบ ส่งรายชื่อให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อบต.ตามระบบราชการโดยไม่ชักช้า
         2.อบต.วางแผนร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน (อสม.) เพื่อลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ กับครอบครัว/บุคคล รวมทั้งการป้องกันอย่างถูกหลักวิชาการ
         3.รพ.สต.ทำไทม์ไลน์ ผู้เสี่ยงสูง ต่ำ และแจ้งเพื่อตรวจหาเชื้อ กรณีเสี่ยงสูง และกักตัว 14 วัน การตรวจเป็นไปตามเจ้าหน้าที่ รพ.กำหนด
         4.รพ.สต.แจ้ง และสรุป กลุ่มเสี่ยง ผู้กักตัวครบ ให้ ผู้นำ อบต.ทราบ
         5.กรณี การกักตัว หากไม่ปฎิบัติเมื่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรค แจ้ง ดำเนินคดี โดยแจ้ง สถานีตำรวจหนองเบน
         6.กรณีมีผู้มาจากที่อื่นเข้าหมู่บ้านกักตัว ๑๔วันหรือจนกว่าจะกลับไปตาม คำสั่งจังหวัดหากผิดปกติส่งตรวจหาเชื้อทุกรายที่มาจากทุกพื้นที่
         7. ระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการกักตัว
กองสาธารณสุขจัดทำแบบให้ท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่ เหมือนกัน มีการหมุนเวียนเชื่อมข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง
         8.วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ ที่เป็นยาและไม่ใช่ยา กองสาธารณสุขดำเนินการจัดหาให้เพียงพอ และพร้อมเสมอ
         9.การพ่นยาหรือสารเคมีใดๆในการป้องกันโรคโควิดในเขตตำบลต้องมีเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องควบคุมตามหลักสากลและหลักวิชาการ
        10.ผู้นำ อสม. เจ้าหน้าที่  รพ.สต. และ อบต.ต้องประสานการทำงานอย่างมีระบบและรวดเร็ว มีการใช้เครื่องมือในการทำงานเช่น แบบที่กำหนด
       ความคาดหวังหลังประชุม
1.คลัสเตอร์ทางสังคม( Social  greatering  เช่นกลุ่ม ห้องอาหาร และอื่นๆช่วง 11 เมษายน เป็นต้นมา มีความปลอดภัย และกลับสู่บ้านตนเอง
2.กลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk) ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัว (Family Cluster ) ได้รับการตรวจหาเชื้อทุกคน  หากพบรักษา ไม่พบกักตัว 14 วัน โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งตามกำหนด
       การลดลงของผู้ป่วย
ประเมินได้จาก การให้ผู้เสี่ยงสูงได้ตรวจหาเชื้ออย่างน้อย ๒ครั้ง และกักตัวครบ 14 วัน
    จำนวนผู้ติดเชื้อปัจจุบัน 17 คน ต้องควบคุมให้มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 23 คน(คาดจาก คลัสเตอร์ครอบครัว และต้องไม่มีรับเชื้อจากภายนอกอีก  
การพบผู้ป่วยรายสุดท้ายและตำบลสู่ภาวะปกติ โดยต้องไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายนอกเลย ประมาณวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
          *** ข้อสำคัญ ต้องมีวินัยในตัวเองอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 15.19 น. โดย จิกานดา

ผู้เข้าชม 268 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด