หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
<<
>>
X
หนังสือแจ้งเหตุ ส.ถ.ผ.ถ.1/8
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้
1.  ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2.  ทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ  เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานนทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง
หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
(ก)  กำรแจ้งเหตุ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์  ตามลิ้งค์นี้https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรื อ  www.ect.go.th หรือแอปพลิ เคชั่น  Smart Vote   หัวข้อ  การแจ้งเหตุ จำเป็นที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 19.05 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด