หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  
 

รอบรับตรงพื้นที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร (เปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ถึง วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (สมัครที่วิทยาลัยที่ต้องการศึกษาโดยตรง)

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพของรัฐ เอกชน   องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร

- อายุไม่เกิน 40 ปี

     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.0

     -หน่วยการเรียน (ไม่จำกัดแผนการเรียน)

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก เกรดสะสม ม.6 (6 ภาคการศึกษา)

- GPAX

               - GPAกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

               - GPAกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

               - ประสบการณ์ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร (โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)

                    สำเนาทะเบียนบ้าน

                    รูปถ่าย 1 นิ้ว

                   เอกสารรับรองผลการศึกษา

     ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

     แบบประเมินการทำงาน

ประกาศสถาบันพระบรมราชนก การรับตรงจากพื้นที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาบุคคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม www.phcsuphan.ac.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 09.20 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด