หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เกี่ยวกับกองทุน  
 

 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2551
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงกานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเภทที่ 1 18 ก.ย. 2551 24 ก.ย. 2551 27,400.00
2.โครงการแม่ตัวอย่างและหนูน้อยนมแม่ ประเภทที่ 1 11 ส.ค. 2551 21 ส.ค. 2551 46,000.00
3.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมวัยรุ่น "ชีวิตสดใสไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ประเภทที่ 1 08 ส.ค. 2551 11 ส.ค. 2551 78,000.00
4.โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายประจำสถานีอนามัย ประเภทที่ 2 15 ส.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 101,700.00
5.โครงการเยาวชนส่งเสริมสุขภาพเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทที่ 3 06 ก.ย. 2551 07 ก.ย. 2551 58,000.00
6.โครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 58,650.00
7.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรท้องถิ่น ประเภทที่ 3 21 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 70,900.00
8.โครงการเข้าถึงบริการ EMS ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 52,000.00
9.โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 3 25 ก.ย. 2551 25 ก.ย. 2551 27,000.00
10.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 16 ก.ค. 2551 16 ก.ค. 2551 5,175.00
11.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 5,607.00
12.การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองกรด ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 15,750.00
13.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 20 พ.ค. 2551 20 พ.ค. 2551 5,850.00
14.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 08 ก.ค. 2551 08 ก.ค. 2551 5,490.00


________________________________________ กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2552
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยิ้มใส ฟันสวย ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 1 01 ม.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 24,150.00
2.โครงการควบคุมภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเภทที่ 1 01 มี.ค. 2552 31 ต.ค. 2552 71,670.00
3.โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประเภทที่ 1 01 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 44,000.00
4.โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนสดใส ต้านภัยโรคเอดส์และยาเสพติด ประเภทที่ 1 01 ก.ค. 2552 01 ก.ค. 2552 40,100.00
5.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพื่อผู้สูงวัยตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 01 ม.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 63,060.00
6.โครงการสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ประเภทที่ 2 01 มี.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 87,675.00
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทย ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 74,000.00
8.โครงการเข้าถึงบริการ EMS (ต่อเนื่อง ปี 2552) ประเภทที่ 3 01 พ.ย. 2551 31 ม.ค. 2552 34,000.00
9.โครงการพัฒนาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ประเภทที่ 3 01 เม.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 84,240.00
10.โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ 3 01 ก.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 66,500.00
11.ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ประเภทที่ 4 29 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 3,148.00
12.จัดซื้อวัสดุงานบริหารจัดการ ประเภทที่ 4 01 ก.ย. 2552 01 ก.ย. 2552 26,390.00
13.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 28 ส.ค. 2552 28 ส.ค. 2552 5,685.00
14.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 30 เม.ย. 2552 30 เม.ย. 2552 5,850.00
15.เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในชุมชน ประเภทที่ 4 01 ต.ค. 2551 01 ต.ค. 2551 600.00
16.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 08 เม.ย. 2552 08 เม.ย. 2552 5,570.00
17.ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ประเภทที่ 4 23 มิ.ย. 2552 23 มิ.ย. 2552 2,361.00
18.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 19 พ.ย. 2551 19 พ.ย. 2551 6,825.00

________________________________________


 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2553
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการการสร้างสุขภาพกาย-จิต สังคม ในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 08 เม.ย. 2553 20 เม.ย. 2553 96,300.00
2.โครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่างเพื่อลูกรักมีสุขภาพดี ประเภทที่ 2 09 ส.ค. 2553 15 ส.ค. 2553 78,100.00
3.โครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเด็กไทยทำได้ ปี 2553 ประเภทที่ 2 05 ส.ค. 2553 20 ส.ค. 2553 65,550.00
4.โครงการงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน ประเภทที่ 2 01 มิ.ย. 2553 30 มิ.ย. 2554 50,000.00
5.โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ประเภทที่ 3 01 ก.พ. 2553 30 ก.ย. 2553 104,000.00
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกรด ตามแผนงานปี 2552 ประเภทที่ 4 01 พ.ค. 2553 30 ธ.ค. 2553 2,795.00
7.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 28 ต.ค. 2552 28 ต.ค. 2552 5,205.00
8.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 22 ก.พ. 2553 22 ก.พ. 2553 3,800.00
9.ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 20 ก.ค. 2553 20 ก.ค. 2553 9,065.00


________________________________________


 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2554
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกรด ประจำปี 2554 ประเภทที่ 1 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 88,103.00
2.โครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่างเพื่อลูกรักมีสุขภาพดี ประเภทที่ 1 13 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 76,600.00
3.โครงการสร้างสุขภาพกาย-จิต สังคม ในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ปี ๒๕๕๔ ประเภทที่ 1 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 30,600.00
4.โครงการ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติ ประเภทที่ 1 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 27,825.00
5.โครงการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกาย เพื่อทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปี 2554 ประเภทที่ 1 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 36,100.00
6.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น ชุมชนหมู่ที่ 9,14,15 ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 15,150.00
7.พัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทที่ 2 01 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 164,000.00
8.โครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่           สถานีอนามัยบ้านศรีอุทุมพร ปี 2554 ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 59,360.00
9.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นชุมชนในเขตสถานีอนามัยบ้าน     สันติธรรม ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 10,850.00
10.โครงการการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 9,14,15                          ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 9,900.00
11.โครงการโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน หมู่ที่ 14 บ้านวังเลา-หินก้อน
ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
12.โครงการโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและ             เด็กวัยเรียน หมู่ที่ 9 บ้านศรีอุทุมพร ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
13.โครงการตรวจคัดกรองโรคตาสำหรับประชาชนและโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ประเภทที่ 3 31 ส.ค. 2554 01 ก.ย. 2554 20,000.00
14.โครงการไร้พุง ลดโรค ประจำปี 2554 ประเภทที่ 3 01 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2554 20,000.00
15.โครงการแกนนำเยาวชนสร้างสุขภาวะทางเพศตำบลหนองกรด
ประเภทที่ 3 08 ส.ค. 2554 09 ส.ค. 2554 120,000.00
16.ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุบ้านผาแดง ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
17.3 อ. ก้าวไกล แจ่มใส ปลอดโรค ประเภทที่ 3 07 ก.ค. 2554 09 ก.ย. 2554 11,600.00
18.เยาวชน-ครอบครัวรักษ์สุขภาพ ประเภทที่ 3 09 ก.ค. 2554 10 ก.ค. 2554 40,000.00
19.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2              ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 13 มิ.ย. 2554 13 มิ.ย. 2554 5,145.00
20.โครงการบริหารจัดการที่ 4                                 (ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์) ประเภทที่ 4 18 ส.ค. 2554 18 ส.ค. 2554 300.00
21.แผนงานบริหารวัสดุสำนักงานกองทุนฯ                (จัดซื้อตรายางกองทุนฯ) ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 1,880.00
22.แผนงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ (ค่าตอบแทนการประชุม) ประเภทที่ 4 28 มิ.ย. 2554 12 ก.ค. 2554 1,200.00
23.แผนงานจัดการสำนักงานกองทุนฯ ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 25,400.00
24.แผนงานบริหารวัสดุสำนักงานกองทุนฯ    (จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนฯ) ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 2,360.00
25.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1                   ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2553 4,225.00
26.แผนงานจัดการสำนักงานกองทุนฯ(จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ                          อบต.หนองกรด) ประเภทที่ 4 16 ธ.ค. 2553 30 มิ.ย. 2554 44,048.00
27.แผนงานบำรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ กองทุนฯ และจัดหาใหม่ (จัดซื้อตลับหมึกสีดำ เครื่องพิมพ์ Canon MP 258) ประเภทที่ 4 17 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554 750.00
28.การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 29 ส.ค. 2554 29 ส.ค. 2554 4,410.00
29.ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ/ซ่อม/ซื้อใหม่ ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 2,500.00


________________________________________ กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2555
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 16 ก.ค. 2555 30 ม.ค. 2556 188,700.00
2.โครงการบูรณาการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลหนองกรด ปี 2555 ประเภทที่ 2 01 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2555 234,000.00
3.โครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ประเภทที่ 3 18 มิ.ย. 2555 09 ต.ค. 2555 20,000.00
4.โครงการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยบ้านผาแดง ประเภทที่ 3 08 มิ.ย. 2555 16 ต.ค. 2555 10,000.00
5.โครงการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประเภทที่ 3 26 ก.ค. 2555 31 ม.ค. 2556 148,900.00
6.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกรดเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประเภทที่ 3 04 ต.ค. 2554 10 ธ.ค. 2554 150,000.00
7.แผนงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประเภทที่ 4 01 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2555 30,000.00


________________________________________

 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2556
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการผู้ป่วยเบาหวานวางใจ ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน ของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 เขตตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทที่ 1 13 ก.พ. 2556 13 ก.พ. 2556 11,990.00
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,400.00
3.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ปี 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 25,918.00
4.โครงการ อนามัยแม่และเด็ก ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 44,580.00
5.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 40,950.00
6.โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก                        มะเร็งเต้านม ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 24,064.00
7.โครงการอบรมพัฒนาทักษะ อาสาสมัครสาธารณสุข. ในการคัดกรองโรคเบาหวานและ            โรคความดันโลหิตสูง ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 18,980.00
8.โครงการ อนามัยแม่และเด็ก ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 30,600.00
9.โครงการคัดกรองความเสี่ยงชาวหนองกรด ประเภทที่ 2 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 54,600.00
10.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ประเภทที่ 3 10 เม.ย. 2556 11 เม.ย. 2556 92,800.00
11.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 17 บ้านดงสำราญ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 18,795.00
12.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15                   บ้านผาแดง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,978.00
13.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4                  บ้านดอนวัด ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,896.00
14.โครงการเยี่ยมผู้พิการทั้ง 5 ประเภท หมู่ที่ 14 บ้านวังเลา-หินก้อน ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16,875.00
15.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7          บ้านหนองเบน ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,891.00
16.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2           บ้านเนินประดู่ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,929.00
17.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชน     หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพะยอม
ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,832.00
18.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12        บ้านหนองเขนง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 17,899.00
19.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6          บ้านดอนใหญ่ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,997.00
20.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16          บ้านหนองกระทุ่ม ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16,877.00
21.โครงการเยี่ยมผู้พิการทั้ง 5 ประเภท หมู่ที่ 9 บ้านศรีอุทุมพร ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 15,415.00
22.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10         บ้านหนองตะโก ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,948.00
23.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1          บ้านทัพชุมพล ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,794.00
24.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5          บ้านหนองปรือ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,989.00
25.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3          บ้านสันติธรรม ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,000.00
26.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8          บ้านหนองโรง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,970.00
27.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11        บ้านถนนโค้ง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,000.00
28.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2556 4,590.00
29.จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพระยะ 2  และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนฯ           ประจำปี 2556 ประเภทที่ 4 31 มี.ค. 2556 31 มี.ค. 2556 15,000.00
30.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2556 4,590.00
31.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1           ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 30 พ.ย. 2555 30 พ.ย. 2555 4,410.00
32.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 05 เม.ย. 2556 05 เม.ย. 2556 4,590.00
33.โครงการบริหารจัดการที่ 4 (ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lennovo รุ่น G460) ประเภทที่ 4 10 ม.ค. 2556 11 ม.ค. 2556 1,130.00
34.จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนฯ อบต.หนองกรด ประเภทที่ 4 04 เม.ย. 2556 04 เม.ย. 2556 5,328.00
35.ประชุมตัวแทนอสม.ทั้ง 17 หมู่บ้าน            หมู่บ้านละ 1 คน ประเภทที่ 4 05 เม.ย. 2556 05 เม.ย. 2556 4,335.00
36.เปลี่ยนชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำเอ็กซ์ตร้าเพียวกิฟฟารีน 4 เครื่อง ประเภทที่ 4 27 มี.ค. 2556 27 มี.ค. 2556 17,700.00
37.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 25 ธ.ค. 2555 25 ธ.ค. 2555 4,410.00


________________________________________

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14.24 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 2451 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด