หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(Infographic) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 (ต่อ) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 189  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 227  
 
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน และลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
หลักเกณฑ์ไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน) พ.ศ. 2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด