หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 

รายละเอียดคลิกไฟล์ PDF ด้านบน
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองกรด  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 2) ให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์         3) สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้น สอดคล้องกับวาระมหาดไทยใสสะอาดซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย
การรายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสเป็นการนำเสนอภาพรวมของการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน บุคลากรภายในหน่อยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับนี้จะมีประโยชน์เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 388 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด