หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
เนื่องจากตำบลหนองกรดตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพสังคมของชาวบ้านตำบลหนองกรดนั้น โดยทั่วไปมีการดำเนินชีวิตแบบ สังคมเกษตรกรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านดำเนินไปแบบเรียบง่าย มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน มีพื้นที่ของตำบล ค่อนข้างกว้าง แต่ชาวบ้านมักอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ มีขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาช้า นาน สิ่งเหล่านี้รวมเรียก ว่า "มรดกทางศิลปวัฒนธรรม"
 
 


         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 สาย

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 ใบ
 
ข้อมูลโรงเรียนระดับประถมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
หมู่ที่   ชื่อโรงเรียน จำนวน
บุคลากร
จำนวน
นักเรียน
1   ร.ร.บ้านสันติธรรม 21 371
2   ร.ร.วัดศรีอุทุมพร 18 311
3   ร.ร.วัดดอนใหญ่ 11 188
4   ร.ร.วัดหนองโรง 11 174
5   ร.ร.วัดหนองเขนง 11 132
6   ร.ร.วัดทัพชุมพล 5 54
7   ร.ร.วัดสวรรค์ประชากร 3 23
8   ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม 8 105
9   ร.ร.บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 5 79
    รวม 93 1,437
 
นอกจากโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หนองกรดแล้ว ต.หนองกรดยังมี "ศูนย์การเรียนชุมชน" ไว้บริการ ประชาชน โดยทั่วไปได้ศึกษา
 
 


   

ชาวบ้านตำบลหนองกรด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 11 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
 
ชาวบ้านตำบลหนองกรด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 11 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
ลำดับ   ชื่อวัด หมู่ที่ ศาสนิกชน
จากหมู่
1   วัดทัพชุมพล 1 1, 2, 3
2   วัดหนองเขนง 12 12, 16
3   วัดวังประชานิมิตร 14 14
4   วัดศรีอุทุมพร 9 9, 14, 15
5   วัดผาแดง 15 15
6   วัดสวรรค์ประชากร 11 11
7   วัดสันติธรรม 3 3, 4, 6
8   วัดดอนใหญ่ 6 6
9   วัดหนองโรง 8 8, 17
10   วัดบ่อพยอม 13 13
11   วัดหนองกระทุ่ม 16 16
12   สำนักสงฆ์ถ้ำบ่อยา 14 14
13   สำนักสงฆ์ถ้ำพระ 9 9, 14
 
 
ประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านตำบลหนองกรดที่ยืดถือ และประพฤติปฏิบัติตามกันมาช้านาน นั้นเป็นประเพณีที่สังคมไทยก็ยึดถือมาเช่น เดียวกันจะแตกต่างกันบ้างก็เล็กน้อย เพราะชาวหนองกรดส่วนใหญ่สืบทอดเชื้อสายไทยมาแต่บรรพบุรุษ โดยประเพณีต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นมักจะเกิด ขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเอง ภาพรวมของประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเราจะพบว่าเกิดจากความ สามัคคีของคน ในหมู่บ้านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแห่ธง และประเพณีการบวชนาคหมู่
 
 


         

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 138 คน

สถานีตำรวจ/ป้อมยาม จำนวน 2 แห่ง
 

ป้อมหนองกรด หมู่ที่ 4

ป้อมตำรวจทางหลวง หมู่ที่ 7
 
 
 


 
ที่   สถานีอนามัย หมุ่ที่ อัตรากำลัง
จนท.สาธารณสุข
ลูกจ้าง จำนวนคนไข้
เฉลี่ย/วัน
บริการประชาชน  
1   บ้านสันติธรรม 3 3 1 30 คน 1,2,3,4,5,6,10,12  
2   เฉลิมพระเกรียติ 7 5 1 45 คน 5,8,7,13,11,17  
3   ศรีอุทุมพร 9 2 1 21 คน 9,14,15  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด