หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายศุภกิจ เกิดรื่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 064-2166286
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9075999
นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 061-2656767
นางสมฤดี เฝ้าหาผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-2278298
นายณัฐวุฒิ คำปูน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-4006553
นายต่อพงษ์ กมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0896437995
นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร : 097-9523539
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายระเบียบ ดวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 080-2796807
นางสาวกนกอร โสรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 090-2892566
นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-2656767