หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-1963519
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9075999


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-6735868


นางสาวฐิตพิชา จันทร์เชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณัฐวุฒิ คำปูน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-4006553


นายต่อพงษ์ กมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 0896437995


นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร : 097-9523539


นางสาวฐิตพิชา จันทร์เชื้อ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นายระเบียบ ดวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 080-2796807


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร : 092-9075999


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0896735868