หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายวีรพันธ์ ทับทิมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8562538


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-9075999
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 061-2656767


นายต่อพงษ์ กมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 089-6437995


นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร : 097-9523539


นางสาวสุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 088-2827873


นายชวลิต เกิดด้วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 091-1528092


นางสาวจิราพร ชุ่มแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 093-2984224


นางสาวจรุงจิรา ใจฉ่ำ
นิติกรปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด