หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวสุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชวลิต เกิดด้วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจิราพร ชุ่มแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจรุงจิรา ใจฉ่ำ
นิติกรปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-870-239
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด