หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางปัทฎิพร สุวพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวสุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชวลิต เกิดด้วง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจิราพร ชุ่มแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจรุงจิรา ใจฉ่ำ
นิติกรปฎิบัติการ