หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเอกวีร์ นิลพิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริลักษณ์ พาสุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายต่อพงษ์ กมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวพรจิตต์ แพงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวสุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชวลิต เกิดด้วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจิราพร ชุ่มแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจรุงจิรา ใจฉ่ำ
นิติกรปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด