หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 
 


   

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
 
 ปัจจุบันตำบลหนองกรดได้รับบริการประปา
หมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11,16

ครัวเรือนที่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน 323 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,539 คน

ครัวเรือนที่ไม่ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน 2,641ครัวเรือน จำนวนประชากร 9,933 คนที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เทศบาลหนองเบน) จำนวน 1 แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 28 แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 แห่ง
 
 


         

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 103 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(รวมถึงปั๊มหลอด) จำนวน 13 แห่ง

ร้านซ่อมรถ จำนวน 19 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 14 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 6 แห่ง